ورود کاربر
تصویر امنیتی

جستجو
رشته- گرايش هاي گروه كامپيوتر

رشته - گرایش های گروه کامپیوتر

رشته - گرایشمقطعسال اخذ مجوز
کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی ناپیوستهبهمن 85
کامپیوتر- نرم افزارکارشناسی پیوستهمهر 88
کامپیوتر - سخت افزارکارشناسی ناپیوستهمهر 89
کامپیوتر- نرم افزار
کاردانیمهر 89
مهندسی کامپیوتر- نرم افزارکارشناسی ارشدمهر 93
مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشدمهر 93

 

جملات قصار
جوانان فکر مي کنند که پيران ابلهند، پيران مي دانند که جوانان ابله هستند. جان ري